Sådan handler du på tvang

  • Læs salgsopstillingen grundigt igennem
  • Tag ud og besigtig ejendommen med en byggesagkynding
  • Tag kontakt til en lokal advokat, og få advokaten til at gennemgå salgsopstillingen
  • Benyt vores prisberegner til at beslutte det maksimale bud, der ønskes at byde på ejendommen

På salgsopstillingens forside fremgår det, hvor og hvornår tvangsauktionen afholdes. Alle tvangsauktioner over fast ejendom sker i Retten i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende.

På tidspunktet for tvangsauktionens afholdelse opråber fogeddommeren eller rekvirenten, at der afholdes tvangsauktion over den pågældende ejendom, hvorefter retslokalet åbnes for interesserede, og auktionsprocessen påbegyndes.

I retslokalet sætter fogeddommeren sig for enden i lokalet. Rekvirenten vil typisk sætte sig ved bordet til højre for fogeddommeren set fra tilskuerrækkerne, mens pant- og udlægshavere typisk vil sætte sig ved bordet til venstre for fogeddommeren. Det hænder, at flere pant- og udlægshavere møder op, end der er plads til ved bordet. I sådanne tilfælde sætter disse sig på tilskuerrækkerne, sammen med dem som er mødt op for at byde på ejendommen.

Herefter lukkes døren til retslokalet.

Auktion begynder med, at fogeddommeren konstaterer, hvem der er mødt for henholdsvis rekvirenten, pant- og udlægshavere samt for eventuelle øvrige rettighedshavere, såsom ejere, kautionister, lejere m.v.

Fogeddommeren beder herefter panthaverene gøre deres krav op. Typisk vil panthaverne svare, at deres krav er som opgjort i salgsopstillingens prioritetsopgørelse.

Rekvirenten oplyser herefter lidt om ejendommen og dens fysiske forhold, hvorefter der åbnes op for spørgsmål fra salen. Alle fremmødte har mulighed for at stille spørgsmål om alle tænkelige spørgsmål vedrørende ejendommen.

Efter at eventulle spørgsmål er afklaret, starter selve budprocessen.

Budprocessen starter med, at fogeddommeren beder rekvirenten opgøre størstebeløbet, såfremt rekvirenten ikke allerede har gjort dette.

Fogeddommeren vil herefter oplyse, at når man byder, så skal man sige sit navn og størrelsen på sit bud.

Byder man på vegne af et selskab skal der forevises gyldig tegningsudskrift, der viser, at man er den tegningsberettigede for selskabet. Tegningsudskriften må ikke være mere én måned gammel. Er man ikke den tegningsberettigede for selskabet, skal der forevises gyldig fuldmagt, på at den tegningsberettigede har givet den bydende fuldmagt til at byde på auktionen. Fuldmagten må ikke være mere én måned gammel.

Fogeddommeren vil herudover oplyse, hvilket beløb der skal stilles sikkerhed for umiddelbart efter auktionen er afsluttet (den "lille" sikkerhed), samt oplyse at den "store" sikkerhedsstillelse skal stilles senest 7 dage efter auktionens afholdelse.

Herefter fastsætter fogeddommeren det mindste beløb, som en bydende som minimum skal byde over et andet bud. ”Det kaldes mindste overbud”.

Fogeddommeren opfordrer herefter til, at der fremsættes bud, hvorefter interesserede købere starter med at afgiver deres bud.

Der er ikke noget start minimums bud, og man kan derfor godt starte med at byde én krone. Når budprocessen er påbegyndt, skal efterfølgende bud med minimum være med det af fogeddommeren fastsatte "mindste overbud".

Når der trods tre opfordringer fra fogeddommeren, ikke fremsættes nye overbud, standses opråbet af ejendommen og resultat indføres i auktionsbogen. Salget bekræftes ved hammerslag.

Er tvangsauktionen en 1. auktion kan skylderen og enhver rettighedshaver, der ikke fik dækning ved buddet, på stedet forlange at der afholdes 2. auktion (ny auktion), mod at de stiller sikkerhed for betalingen af de omkostninger, der er forbundet hermed. Skyldners forlangende skal fremsættes på stedet, idet ejendommen ellers er solgt til den højestbydende.

Forlanges der 2. auktion skal denne afholdes senest 6 uger efter 1. auktionen. Tidspunktet for 2. auktionen fastsættes typisk af fogeddommeren med det samme, hvorefter auktionen hæves. Skal der afholdes 2. auktion er alle der har budt, herunder også højestbydende bundet af deres bud i seks uger efter 1. auktionen og kan fastholdes på buddet, såfremt der ikke fremkommer højere bud ved 2. auktionen.

Forlanges der ikke 2. auktion er ejendommen solgt til den højestbydende, og auktion hæves. Højestbydende betaler herefter straks den ”lille" sikkerhedsstillelse til fogeddommeren, og får kvittering for sin indbetaling.

Er tvangsauktionen en 2. auktion skal hele den fulde sikkerhed stilles, efter auktion hæves.

Højestbydende betaler størstebeløbet, den store sikkerhedsstillelse, auktionsafgiften, indhenter samtykkeerklæringer, får tinglyst auktionsskøde, får nøglerne til ejendommen og tilmelder sig til forsyningsselskaber.

Er der forlangt 2. auktion bliver ejendommen annonceret på ny i Statstidende og på www.itvang.dk.

Copyright

Alle rettigheder forbeholdet. Det vil sige, at alt indhold på dette websted, www.itvang.dk, herunder men ikke begrænset til billeder, tekster, bud-beregner, layout, logoer, grafik, design tilhører itvang.dk ApS, og er beskyttet af loven om ophavsret. Materiale fra www.itvang.dk må således ikke bruges uden itvang.dk ApS’s udtrykkelige samtykke.

Ansvarsfraskrivelse

Vejledning er alene af general karakter, og der kan være specielle forhold fra ejendom til ejendom, som gør, at auktionen ændrer sig i forhold til nedenstående gennemgang.

Potentielle købere af fast ejendom på tvangsauktion opfordres til at være bistået af advokat i forbindelse med købet.

Er du køber?

Få en lokal advokat med speciale i tvangsauktioner til at bistå og rådgive dig i forbindelse med dit køb.

Læs mere