Tvangsauktionsordbog

Vis alle

A

Afholdelsestidspunkt

Afholdelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor tvangsauktionen begynder. Afholdelsestidspunktet fremgår af annoncerne, der vil være at finde på itvang.dk

Aflysning

I perioden fra tvangsauktionen bekendtgøres og frem til datoen for auktionens afholdelse, altså minimum 14 dage, hænder det, at det lykkes at få solgt ejendommen i fri handel via ejendomsmægler, eller at ejeren af huset når at få betalt det der skyldes til den panthaver, som har krævet ejendommen solgt på tvangsauktion.

Lykkes det ejeren at få afværget tvangsauktionen, vil tvangsauktionen blive aflyst, og det vil på selve annoncen og på listevisningen for tvangsauktionen fremgå, at tvangsauktionen er aflyst.

Fremgår det, at en tvangsauktion er aflyst, vil der ikke blive afholdt nogen tvangsauktion over ejendommen på den annoncerede dato.

Ved at skrive dig op til at modtage nyheder om ejendommen, kan du få direkte besked per mail hvis auktionen aflyses.

Aktieselskab

Et Aktieselskab eller forkortet A/S, er en selskabsform hvor ejerne (aktionær(er)), kun hæfter med indskudsbeløbet.

Hvis du skal byde på vegne af et selskab på tvangsauktion, skal du medbringe en tegningsudskrift, typisk maksimalt 30 dage gammelt, der viser, at du kan byde på vegne af selskabet.

Anpartsselskab

Et anpartsselskab eller forkortet ApS, er en selskabsform hvor ejerne (anpartshaver(e)), kun hæfter med indskudsbeløbet.

Hvis du skal byde på vegne af et selskab på tvangsauktion, skal du medbringe en tegningsudskrift, typisk maksimalt 30 dage gammelt, der viser, at du er berettiget til at byde på vegne af selskabet.

AS-nummer

AS-nummeret er fogedrettens journalnummer over den ejendom, der er på tvangsauktion.

Auktionsafgift

Auktionsafgiften er det beløb, auktionskøber betaler ud over buddet og størstebeløbet. Auktionsafgiften udregnes som 0,5% af auktionsbuddet og størstebeløbet.

Auktionsnummer

Der afholdes maksimum to auktioner. Auktionsnummeret angiver, om der er tale om 1. auktion eller 2. auktion (også kaldet ny auktion).

Auktionsskøde

Auktionsskødet udstedes, når auktionsafgiften er indbetalt og der kan fremlægges samtykkeerklæringer fra samtlige berettigede i henhold til auktionen. Der skal senest 1 år efter auktionsdagen anmodes om auktionsskødet. Fogedretten udarbejder auktionsskødet. Auktionskøber skal selv tinglyse auktionsskødet og i denne forbindelse sørge for at slette eventuelle udækkede hæftelser.

B

Banknoteret check

En check, der laves i banken – dvs. Ikke en check man selv skriver. En banknoteret check accepteres typisk til at stille den ’lille sikkerhed’ ved køb på tvangsauktion.

Begærer

Den person eller virksomhed, der kræver ejendommen på tvangsauktion, kaldes begærer (auktionsbegærer). Begæreren er som oftest panthaver i ejendommen og er typisk et realkreditinstitut.

Berammelse

Rettens fastlæggelse af dato og klokkeslæt for tvangsauktionen.

Besigtigelse

I forbindelse med tvangsauktionens gennemførelse afholdes der som udgangspunkt kun én samlet besigtigelse for alle med interesse i ejendommen. Man skal henvende sig til den advokat der repræsenterer den kreditor, der har begæret auktionen (også kaldet rekvirenten). Advokatens navn fremgår af salgsopstillingen og i punktet 'rekvirent' i annoncen på www.itvang.dk.

Bobestyrer

Advokat, der er autoriset af Justitsministeriet, til at behandle dødsboer. Et dødsbo kan være rekvirenter ved en tvangsauktion.

Bolig-check

Ved et bolig-check gennemgår en byggesagkyndig ejendommen sammen med dig under besigtigelsen af ejendommen.

Ved køb af fast ejendom på tvangsauktion får køber ikke udleveret en tilstandsrapport der beskriver ejendommens synlige mangler. Køber har heller ikke mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring. Det betyder, at auktionskøber selv hæfter for samtlige fejl og mangler ved boligen!

Det er derfor vigtigt, at du som auktionkøber selv tilegner dig så meget teknisk viden om boligen som muligt, inden du byder på tvangsauktionen.

Du kan finde mere information om Bolig-check på itvang.dk

Bud

Et bud på tvangsauktion viser, hvad man som budgiver er villig til at give for ejendommen. Et bud afgivet på tvangsauktion er bindende. Når et bud er afgivet, kan man ikke ændre bud eller budgiver. Der kan ikke bydes via elektroniske midler, fx sms, e-post el.lign.

Der skal, ud over buddet, betales tvangsauktionsafgift på 0,5 % af størstebeløbet.

Bud-Beregner

Budberegneren er et værktøj udviklet af itvang.dk. Bud-Beregneren beregner de samlede omkostninger ved køb på tvangsauktion. De samlede omkostninger består af tre komponenter: Auktionsbuddet, størstebeløbet og auktionsafgiften.

Byder

Byder er den jurdiske enhed, der afgiver et bud på tvangsauktion. Alle kan byde på tvangsauktion, både privatpersoner, selskaber, offentlige myndigheder (meget sjældent) m.v.

Byggesagkyndig

En byggesagkyndig er en rådgiver, der kan hjælpe med at sikre dig mod at købe en ejendom på tvangsauktion med alvorlige byggefejl og mangler.

Ved køb på tvangsauktion udarbejdes der ingen tilstandsrapport, og det er ikke muligt at tegne en ejerskifteforsikring, som ved køb af fast ejendom i fri handel.

Du kan kontakte byggesagkyndige i hele landet, ved at besøge itvang.dk og kigge efter bolig-check.

D

Diskonto

Nationalbankens officielle indlåndsrente.

Dødsbo

Et dødsbo er en juridisk enhed, der indeholder alt en død person efterlader sig af formue og gæld. Dødboet kan også indeholde fast ejendom. I nogle tilfælde vil det være vanskeligt at sælge fast ejendom fra et dødsbo, enten fordi arvingerne ikke kan blive enige om prisen eller fordi, at ejendommen er overbelånt. I disse tilfælde kan ejendomme blive solgt på tvangsauktion.

Et dødsbo skal efter loven typisk afvikles inden for enten et eller to år, hvilket også medvirker til, at tvangsauktion bliver en måde at afhænde fast ejendom på i forbindelse med afvikling af dødsboer, da det i visse egne af Danmark kan være vanskeligt at sælge ejendomme inden for denne tidshorisont til en pris der overstiger gælden i ejendommen.

E

Ejerlejlighedskema

Ved køb af ejerlejlighed på tvangsauktion vil der ofte i salgsopstillingen kunne findes et ejerlejlighedsskema, der indeholder informationer om relevante forhold for ejerlejligheden og ejerforeningen. Ejerlejlighedsskemaet med bilag indeholder oplysninger om selve ejerlejligheden samt ejerforeningens økonomi, bygningernes stand og mange andre forhold.

Ejerpantebrev

Et af ejeren til sig selv udstedt gældsbrev, der primært benyttes til sikkerhedsstillelse for lån. Et ejerpantebrev kan være tinglyst i den ejendom, der er på tvangsauktion.

Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring kan tegnes ved køb af fast ejendom i fri handel. Ejerskifteforsikringen dækker skjulte fejl og mangler, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten. Ved køb af fast ejendom på tvangsauktion er det ikke muligt at tegne ejerskifteforsikring. Der udbejdes ikke tilstandsrapport og elinstallationsrapport i forbindelse med afholdelse af tvangsauktionen.

F

Flytte ud – tidligere ejer

Når der er givet endeligt hammerslag til en køber, skal den tidligere ejer flytte. Hvis ejeren ikke flytter frivilligt, kan køberen anmode fogedretten om bistand til at udsætte den tidligere ejer.

Såfremt der forligger en lejeaftale på ejendommen, kan det dog vise sig vanskeligt at få lejere og evt. tidligere ejer til at flytte.

Fogeddommer

Fogeddommeren er den person, der afvikler tvangsauktionen i fogedretten. Det er bl.a. fogeddommeren, der styrer budgivningen og udpeger vinderen af tvangsauktionen.

Fogedret

Fogedretten er det sted, hvor tvangsauktioner afholdes.

Fortrinsberettiget krav

Fortrinsberettiget krav er de tilgodehavender, der først dækkes ind når tvangsauktionen er afholdt. De fortrinsberettiget krav der oftest ses på tvangsauktioner er udestående ejendomsskat samt manglende betaling af forsikringer. Både SKAT og forsikringsselskaber kan også ses i rollen som rekvirenter på tvangsauktioner.

Fortrydelsesret

Ved køb af fast ejendom i fri handel har man som køber ret til, senest 6 hverdage efter købsaftalens indgåelse, at fortryde sit køb. Dette er modsat køb på tvangsauktion, hvor der ikke gælder nogen fortrydelsesret ved køb af fast ejendom.

Fuldmagt

Aftale med en anden person eller et selskab, om at man kan disponere på deres vegne.

G

Gældsbrev

En skriftlig skyldnererklæring, hvor udstederen erkender, at der påhviler ham en ensidig og ubetinget forpligtigelse til at betale et pengebeløb.

Gældsovertagelse

En tvangsauktionskøber kan søge om at gældsovertage de lån, som buddet dækker på tvangsauktionen. Dette sker typisk ved henvendelse til de panthavere – typisk realkreditinstitutter – der har pant i ejendommen forud for tvangsauktionen. Godkendes en auktionskøber ikke til gældsovertagelse, vil en auktionskøber skulle indfri de lån, som bliver dækket af budsummen.

H

Hammerslagsaftale

En hammerslagsaftale kan indgås umiddelbart efter 1. auktion. En hammerslagsaftale er en aftale mellem mødte udækkede rettighedshavere i ejendommen, herunder ejeren, om at en begæret ny auktion kan tilbagekaldes alene af den, der har begæret ny auktion, med den virkning, at der gives hammerslag til højestbydende på 1. auktion.

Hæftelse for tidligere ejers gæld

Ejerens tidligere gæld er den nye køber uvedkommende. Som auktionskøber skal man kun betale auktionsbuddet, størstebeløbet og auktionsafgiften på 0,5%.

I

Inkasso

Opkrævning af penge for en anden (kreditor).

Insolvens

Når en person har manglende evne til at betale sine regninger når de forfalder.

Interessentselskab (I/S)

Et retsforhold mellem to eller flere personer, som hviler på en aftale om i forening at drive virksomhed.

itvang.dk

itvang.dk viser danske tvangsauktioner over fast ejendom i Danmark og præsenterer informationen i en let og overskuelig form og annoncerer informationerne på internetadressen www.itvang.dk.

J

Journalnummer

Journalnummeret er rekvirentens interne sags-nummer. Såfremt du kontakter rekvirenten vedr. tvangsauktionen, er det godt at have journalnummeret klar, så de hurtigt kan slå tvangsauktionen op i deres system og besvare dine spørgsmål.

Juridisk person

En begrebsmæssig sammenfatning af de regler, som skal benyttes, når en formue er udskilt eller henlagt til et bestemt formål. Der etableres her en retlig enhed, som de enkelte personer, der har indskudt/tilvejebragt formuen, ikke kan være bærere af de rettigheder og forpligtelser, der er knyttet til formuen.

Som eksempler på jurisike personer kan nævnes: Aktieselskaber, anpartsselskaber, dødsboer, konkursboer og foreninger.

K

Kaution

En kaution er en aftale, hvor en person over for en anden påtager sig en personlig forpligtelse til sikkerhed for tredjemand. Dette vil i forbindelse med tvangsauktioner ofte være, at en person har kautioneret for den gæld, der er i ejendommen.

Klausul

En bestemmelse i en kontrakt eller et juridisk dokument.

Kommanditselskab

Et kommanditselskab (K/S) er en særlig selskabsform, der er kendetegnet ved at have to typer deltagere.

Dels er der ofte en komplementar samt et antal kommanditister. Komplementaren hæfter personligt og uden begrænsning for kommanditselskabets forpligtelser. Kommanditistens hæftelse er begrænset til dennes kapitalindskud i kommanditselskabet samt evt. retshæftelse.

Kommanditselskaber har i Danmark ofte været benyttet i forbindelse med køb af ejendomme, hvor der har været flere ejere af selskabet. Ved tvangsauktioner kan kommanditselskaber stå som ejere af ejendommen.

Konkurs

En konkurs er en retlig behandling af en insolvent persons aktiver og gæld. Insolvens betyder i konkursmæssig sammenhæng, at man ikke kan betale gældens ydelser, efterhånden som den forfalder.

Ved konkursens start overgår alle aktiverne til et konkursbo, hvor en bobestyrer (kurator) realiserer aktiverne på den bedst mulige måde.

Ejendomme bliver ofte begæret på tvangsauktion i forbindelse med konkurser.

Konkursdekret

Afgørelse der er truffet i Skifteretten om, at en person eller et selskab er gået konkurs.

Kontantbehov

Nøgletal for, hvor stort et kontantbehov en auktionskøber skal have i sin privatøkonomi for at købe ejendommen. Kontantbehovet udregnes på baggrund af tallene i prioritetsopgørelsen, og kontantbehovet er afhængigt af hvor meget af den indestående prioritetsgæld der kan overtages.

Kreditor

En kreditor er den juridiske enhed (person eller organisation), der har penge til gode hos den ejer, der har fået begæret sin ejendom solgt på tvangsauktion.

Kurator

En kurator i et konkursbo er en advokat der forvalter og er ansvarlig for konkursboets afvikling.

Købsnøgle

Købsnøgle er et andet ord for salgsopstilling. Der udarbejdes en salgsopstilling på alle ejendomme der begæres på tvangsauktion. Salgsopstillingen kan findes på itvang.dk eller ved henvendelse til rekvirenten.

Købsresumé

itvang.dk har udviklet et købsresumé, som giver potentielle auktionskøbere et hurtigt og enkelt økonomisk overblik over den bolig du er interesseret i at købe. Ved at indtaste dit bud får du de anslåede værdier for brutto/netto-ydelsen i den bolig, du har set dig lun på. Købsresuméet er at finde på alle ejerlejligheder, villaer og sommerhuse, hvor der er en salgsopstilling på annoncen.

L

Lejer i ejendommen

De ejendomme der handles på tvangsauktion kan være lejet ud. Det er derfor vigtigt, at man som køber checker, om der i salgsopstillingen findes en lejekontrakt (eller anden beskrivelse af lejeforholdet).

Når man handler på tvangsauktion vil lejer være beskyttet af de samme regler, som findes ved normal handel af fast ejendom. Man kan derfor som køber ikke forvente, at lejer flytter ud.

Det kan derfor ofte vise sig særdeles vanskeligt at få lejere til at fraflytte ejendommen på trods af, at ejer selv ønsker at benytte ejendommen. Lejere er beskyttet af lejeloven og fortsætter som udgangspunkt på samme vilkår som hidtil. Selv om ejendommen bliver solgt, kan lejeren derfor blive boende, til lejeaftalen udløber.

Nogle lejeaftaler er imidlertid tidsbegrænset, du skal her se, om der i lejekontrakten er skrevet en dato, hvor lejemålet udløber. Såfremt dette er tilfældet vil lejer som udgangspunkt skulle fraflytte ejendommen den dag lejekontrakten udløber. Der ses dog også, at på trods af at lejekontrakten er gjort tidsbegrænset, kan lejer stadig have ret til at blive boende.

Det kan være særdeles vanskeligt at finde op og ned i lejeloven. Det er derfor en god idé at få en advokat til at kigge på lejeaftalen, inden man byder på tvangsauktionen.

Likvide midler

Kontanter.

Likviditet

Udtryk for betalingsdygtighed – dvs. de penge man har tilrådighed til at betale sine regninger med. Dette indebærer også evt. trækningsrenter i banken.

Lille sikkerhed

I forbindelse med køb på tvangsauktion skal auktionskøber stille sikkerhed for købesummen. Sikkerhedsstillelsen sker dels i fogedretten efter tvangsauktionens afholdelse ('den lille sikkerhed') og dels senest 7 dage efter auktionens afholdelse ('den store sikkerhed'). I forbindelse med afholdelse af tvangsauktionen stiller auktionskøberen straks ’den lille sikkerhed’ over for fogeddommeren. Sikkerhedsstillelsen kan ske i form af kontanter, en banknoteret check eller ved indeståelse på beløbet fra en advokat. Bemærk fogedretten modtager ikke betalingskort. Sikkerhedsstillelsen varierer fra retskreds til retskreds. Den lille sikkerhedsstillelse er ofte mellem 7.000-25.000 kr.

Lokalplan

En lokalplan er den plan kommunen udarbejder for anvendelsen af et område. Lokalplanen kan bl.a. beskrive hvor stor bebyggelsesprocenten er i området samt hvilken type ejendomme, der skal ligge i område (eksempelvis fritidshuse eller helårsbeboelse).

Lokalplanen vil i nogle tilfælde være at finde i salgsopstillingen over den ejendom, der er på tvangsauktion. I andre tilfælde vil det være nødvendigt at besøge kommunens hjemmeside.

Løbedage

Et tidsrum efter forfaldstid, hvor debitors betaling har samme virking som var den sket på forfaldsdagen. I dette tidsrum skal der ikke betales morarenter.

Løsøre

Ting som traditionelt ikke anses som fast ejendom.

I forbindelse med salg af landbrugsejendomme på tvangsauktion sælges løsøre ofte med. Dette kan i dette tilfælde være dyr og maskiner.

M

Mindste overbud

Inden selve tvangsauktionen går i gang fastsætter fogeddommeren et ’mindste overbud’. Dette fastsatte beløb, er det man som byder minimum skal byde over det forrige bud. Hvis der eksempelvis er budt 100.000 kr. for en ejendom, og det ’mindste overbud’ er 10.000 kr., skal det næste bud minimum være på 110.000 kr.

Misligeholdelsesauktion

Ved køb på tvangsauktion, kan man som auktionskøber risikere at skulle betale renter, som ikke fremgår af salgsopstillingen.

Hvis du først indfrier et "inddækket" lån efter tvangsauktionen, så påløber der morarenter på lånet (typisk 8,75% - 18,75%, det præcise procentbeløb fremgår af pantebrevet).

Det vil sige, at hvis du indbetaler budsummen på dagen for (1.) tvangsauktionen, så påløber der ikke morarenter på inddækkede lån.

Modsat, hvis du først indbetaler eks. 7 dage efter auktionen, så påløber der 7 dages morarenter på det inddækkede lån (eks. auktionsbud 1.000.000 * 18,75% * 7/365 = 3.595 kroner. Det kan således hurtigt løbe op.)

Værd at bemærke er, at hvis der er tale om en 2. auktion, så påløber der morarenter på siden 1. auktionen, og at der kan gå op til 6 uger mellem 1. og 2. auktionen.

N

Ny auktion (2. auktion)

Skyldneren, eller enhver rettighedshaver der ikke fik dækning ved buddet på 1.auktionen, kan kræve at der afholdes en ny auktion (2.auktionen).

Sådan er det ikke på 2. auktionen, da der ikke kan forlanges en ny auktion efter 2. auktionen. Dette betyder, at 2. auktionen er sidste og endelige auktion, og at ejendommen sælges til den pris, der er blevet budt på 2. auktionen.

Forlanges der 2. auktion skal denne afholdes senest 6 uger efter 1. auktionen. Tidspunktet for 2. auktionen fastsættes typisk af fogeddommeren med det samme, hvorefter auktionen hæves. Skal der afholdes 2. auktion er alle der har budt, herunder også højestbydende, bundet af deres bud i seks uger efter 1. auktionen og kan fastholdes på buddet, såfremt der ikke fremkommer højere bud ved 2. auktionen.

Nødlidende

Når terminen på et pantebrev ikke betales, vil pantebrevet være nødlidende.

O

Offentlig ejendomsvurdering

Den offentlige ejendomsvurdering er en vurdering af alle landets ejendomme. Vurderingen sker hvert andet år som baggrund for ejendoms- og ejendomsværdiskatten. Ejendommene vurderes til deres kontante handelsværdi pr. 1. oktober.

Vurderingen foretages ud fra ejendommens størrelse, alder, stand og beliggenhed og bygger på faktiske salgspriser på ejendomme i det pågældende område. Dog skønnes værdien af liebhaverejendomme mere direkte.

Private ejerboliger vurderes pr. 1. oktober i ulige årstal, og resultatet offentliggøres i 1. halvdel af det efterfølgende (lige) år. Erhvervsejendomme vurderes pr. 1. oktober i lige årstal, og resultatet offentliggøres i 1. halvdel af det efterfølgende (ulige) år.

Den offentlige ejendomsvurdering af ejendomme på tvangsauktioner kan findes på annoncerne på itvang.dk.

Offentlighed

Alle tvangsauktioner er offentlige. Det vil sige, at alle har ret og mulighed for at overvære afholdelser af tvangsauktioner i fogedretten. Fogedretterne har typisk én eller to dage om ugen, hvor den lokale retskreds' tvangsauktioner afholdes. Dato og tidspunkt for tvangsauktionernes afholdelse kan ses på de respektive annoncer på www.itvang.dk og på www.domstol.dk

P

Passiver

Passiver er et andet ord for gæld.

Prioritet

I forbindelse med salg af ejendomme på tvangsauktion opdeles kreditorerne i grupper af prioritet. Ved salg, tildeles de lavest prioriterede først penge, når de øverste prioriteter er fuldt indfriet. Prioritetsopgørelsen fremgår af side 2 i salgsopstillingen.

R

Rekvirent

Den der begærer tvangsauktionen. Rekvirenten er ofte en advokat, der agerer på vegne af en kreditor.

Relaksation

En påtegning på et pantebrev i fast ejendom, hvor kreditorerne indvilger i, at pantets omfang formindskes, fx ved en frastykning/udstykning af en stor grund til mindre grunde.

Restance

Forfalden gæld, der ikke er betalt.

Retskreds

Danmark er inddelt i 24 retskredse. Disse retskredse kan findes på itvang.dk.

S

Salgsopstilling

Der udarbejdes en salgsopstilling på alle ejendomme der begæres på tvangsauktion. Salgsopstillingen indeholder dokumenter om ejendommen og kan findes på itvang.dk eller ved henvendelse til rekvirenten.

Salgsopstillingen er et offentligt dokumentet, og alle har ret til at modtage en kopi af salgsopstillingen.

Samlet opråb

Når flere ejendomme opråbes samlet. Situationen opstår ofte, hvor to eller flere ejendomme ”hænger sammen” ved enten f.eks. at være grunde der ligger op af hinanden, eller flere lejligheder i samme bygning. Her vil ejendommene først blive opråbt hver for sig, og til sidst samlet. Hvis det samlede opråb over ejendommen giver en højere pris end de individuelle opråb, auktioneres ejendommene til auktionskøberen ved det samlede opråb.

Sikkerhed på tvangsauktion

I forbindelse med et køb på tvangsauktion, skal auktionskøber stille sikkerhed for købesummen. Sikkerhedsstillelsen sker dels i fogedretten efter tvangsauktionens afholdelse ('den lille sikkerhed') og dels typisk senest 7 dage efter auktionens afholdelse ('den store sikkerhed').

I forbindelse med afholdelse af tvangsauktionen stiller auktionskøberen straks ’den lille sikkerhed’ over for fogeddommeren. Sikkerhedsstillelsen kan ske i form af kontanter, en banknoteret check eller ved indeståelse af beløbet fra en advokat. Bemærk fogedretten modtager ikke betalingskort. Sikkerhedsstillelsen varierer fra retskreds til retskreds. Den lille sikkerhedsstillelse er ofte mellem 7.000-25.000 kr.

Den store sikkerhed skal typisk stilles senest 7 dage efter tvangsauktionen. Ved nogen auktioner kræves dog også, at den store sikkerhed stilles samtidigt med den lille sikkerhed.

Sikkerheds-beregner

I forbindelse med køb på tvangsauktion skal auktionskøber stille sikkerhed for købesummen. Sikkerhedsstillelsen sker dels i fogedretten efter tvangsauktionens afholdelse ('den lille sikkerhed') og dels senest typisk 7 dage efter auktionens afholdelse ('den store sikkerhed').

Itvang.dk har udviklet en Sikkerheds-beregner, som hjælper potentielle auktionskøbere med at udregne sikkerheden på tvangsauktion. Sikkerheds-beregneren finder du inde i annoncen.

Skøde

Skødet er det dokument der fastlægger vilkårene for overdragelsen af en fast ejendom. Dokumentet der skal tinglyses, er derfor din dokumentation for, at du er køber af ejendommen. Såfremt du er vinder af tvangsauktionen, skal du senest et år efter, registrere (tinglyse) skødet på din ejendom.

Solvens

Evne til at betale sine økonomiske udgifter.

Statstidende

www.statstidende.dk finder du lovpligtig information med retsvirkning for borgere, virksomheder og myndigheder, samt frivillige offentliggørelser. Informationsleverandørerne til Statstidende.dk er domstolene, advokater, offentlige institutioner og private virksomheder.

I Statstidende offentliggøres alle tvangsauktioner senest to uger før auktionens afholdelse. Alle tvangsauktioner der offentliggøres i Statstidende er også at finde på www.itvang.dk.

Stor sikkerhed

I forbindelse med køb på tvangsauktion skal auktionskøber stille sikkerhed for købesummen. Sikkerhedsstillelsen sker dels i fogedretten efter tvangsauktionens afholdelse ('den lille sikkerhed') og dels senest 7 dage efter auktionens afholdelse ('den store sikkerhed').

Den store sikkerhed skal typisk stilles senest 7 dage efter tvangsauktionen. Sikkerhedsstillelsen kan ske ved indbetaling af beløbet til fogedretten i form af en banknoteret check eller ved indeståelse af beløbet fra en advokat.

Størstebeløbet

Størstebeløbet er defineret som det beløb, der skal betales udover auktionsbuddet. Størstebeløbet fremgår i salgsopstillingens punkt B.

Er størstebeløbet i salgsopstillingen oplyst til 80.000 kroner, og byder man 5.000 kroner på tvangsauktionen, vil den totale hammerslags pris for ejendommen være 85.000 kroner.

Størstebeløbet består af de krav, som har en fortrinsberettiget stilling i forbindelse med tvangsauktionen. Dette indebærer, at de krav der indgår i størstebeløbet har fortrin og skal betales forud før pant- og udlægshaverne betales.

I størstebeløbet indgår blandt andet auktionsrekvirentens salær- og udlægsomkostninger, skyldige ejendomsskatter, skyldig brandforsikring med videre.

Illustrativt skal man forestille sig, at størstebeløbet bruges til at betale rekvirent advokaten, kommunen, brandforsikringsselskabet m.v., mens selve auktionsbuddet går til at betale ejendommens pant- og udlægshavere.

T

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten udarbejdes ved en bygningsgennemgang under huseftersynsordningen. Rapporten giver en professionel og neutral gennemgang af boligens synlige skader og elinstallationernes tilstand.

Ved køb af fast ejendom på tvangsauktion får køber ikke udleveret en tilstandsrapport, der beskriver ejendommens synlige mangler og køber har heller ikke mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring. Det betyder, at køber selv hæfter for samtlige fejl og mangler ved boligen.

Tingbogsattest

En tingbogsattest er en kopi af Tingbogen på en bestemt ejendom. Tingbogsattesten viser, hvem der ejer ejendommen, hvilke servitutter der er lyst på ejendommen, og hvilke pantebreve, der er lyst. Tingbogsattesten kan findes i salgsopstillingen på den ejendom, der er på tvangsauktion.

Tinglysning af skøde

I forbindelse med køb på tvangsauktion skal dit køb registreres offentligt. Dette sker ved at skødet (auktionsskødet) på ejendommen tinglyses. Tinglysning er den offentlige registrering af rettigheder over fast ejendom.

Tinglysningskontoret opkræver en afgift for at tinglyse skødet. Disse udgifter betales af køberen af tvangsauktionen. Tinglysning af skøde koster 1.660 kr + 0,6% af den totale købspris (auktionsbud+størstebeløb). Er den totale købspris mindre end den offentlige ejendomsværdi, betales der dog afgift beregnet ud fra den offentlige ejendomsværdi.

Tinglysning af skødet er en kompliceret affære, og det kan derfor betale sig at alliere sig med en advokat, som kan vejlede én i processen.

Total købspris

Den totale købspris angiver de samlede omkostninger ved køb på tvangsauktion. De samlede omkostninger består af tre komponenter: Størstebeløb, auktionsbud og auktionsafgift.

Tvangsauktion

En tvangsauktion kan komme på tale i det tilfælde, hvor en boligejer ikke er i stand til at betale ydelserne på sine lån. I så fald kan långiverne begære boligen solgt på tvangsauktion. Lån til fast ejendom sker med sikkerhed i boligen, og tvangsauktionen er långivernes mulighed for at få deres tilgodehavende hjem igen.

Tvangsauktionsklausul

Bestemmelse i et pantebrev i fast ejendom, hvorefter pantegælden, selv om den er opsagt til indfrielse pga. misligholdelse, alligevel forbliver indestående i ejendommen, når ejendommen på tvangsauktion sælges til en efterstående panthaver.

U

Udlægshaver

En kreditor, der har fået pant i ejendommen ved, at fogeden har foretaget udlæg.