Spodsbjergvej 277 - 5900 Rudkøbing 735 klik

Flere fotos i salgsopstillingen.

Tinglyst areal 18.303 m², heraf vej 150 m².

Campingplads/feriecenter i grønne omgivelser.

Nedenfor beskrives hver enkelt bygning for sig i det omfang, det er muligt, ligesom uoverensstemmelser mellem de faktiske forhold og BBR beskrives.

Ejendommen er inddelt i 3 områder; Motel og restaurationsdrift, campingplads, lejrskoleformål. Indledningsvist bemærkes, at campingpladsen efter det oplyste p.t. ikke er i drift, hvilket delvist ikke stemmer overens med de på ejendommen konstaterede faktiske omstændigheder. Nærmere herom under lejeforhold.

Motel og restaurationsdrift:

Bygning 1: Oplysninger ifølge BBR

Opført: Årstal. 1877. Efterfølgende er der sket tilbygning til ejendommen, hvor der i alt er et bebygget areal 653 m². Heraf 56 m² udnyttet tagetage. Boligareal 82 m² og 627 m² erhvervsareal. Bemærkninger for bygningen er restaurant/camping. Bygningen har bevaringsværdi 7.

Ejendommen er opført i hvid pudset mur, med tag af bølgeeternit.

Bygning 1 er bestyrerbolig til ejendommen. Bygning 1 er delvist udlejet ved lejekontrakt vedlagt salgsopstillingen, og delvist anvendes uden lejekontrakt. Se nærmere under redegørelse vedr. lejeforhold.

Den del af ejendommen, der er udlejet ved lejekontrakt, udgør de 82 m² beboelse. Beboelsen består af indgang med adgang til køkken i hvide ældre elementer og med køle-/fryseskab af ukendt mrk. I køkken er der linoleumsgulv og afblændet dør til stuen. Derudover er der vinkelstue med gulvtæpper og synlige bjælker. I niveau ned er der adgang til fordelingsgang, udgang til have og indgang til badeværelse. Badeværelse med blomstrede klinker, badekar og brus. Lejer oplyser, at der er problemer med afløb i badeværelse. Yderligere er der et viktualierum og et værelse.

På 1. salen er der en repos og 3 værelser med skråvægge. Der er tydelige tegn på vandindtrængen i det ene værelse.

Den del af bygning 1, som ikke er udlejet ved lejekontrakt, består af det, der er oplyst som værende tidligere hotel. Der er et ældre tidl. badeværelse med røde klinker, hvor en varmtvandsbeholder er placeret. Det er ikke muligt at passere denne, men det er oplyst, at der ved siden af varmtvandsbeholderen er en sauna. 4 værelser, hvoraf der ved det ene værelse er badeværelse med brus. Der er synlige tegn på defekt ved badeværelset. Derudover er der 2 baderum med håndvaske.

I forlængelse af fordelingsgang med værelser m.v. er der reception, som også har særskilt indgang ude fra. I forbindelse med receptionsområde er der 4 toiletter. Videre fra receptionen er der større spisesal med loft til kip og med delvist gulvtæppe og delvist parketgulv. I spisesal er der indrettet bar og adgang til industri/storkøkken. Køkkenet er indrettet som oprindeligt med industriopvaskemaskine og andre lignende installationer. Lejer oplyser at have ejendomsretten til nogle af maskinerne. I forbindelse med køkkenet er to store køle-/fryserum. Det er ukendt, hvorvidt disse er funktionsdygtige. Ved bagindgang til køkkenet er der toiletrum uden installeret toilet, ligesom der er opmagasineringsrum. I baggården er der adgang til vaskerum med maskiner af mrk. Aeg, Simens og Whirlpool samt yderligere et vaskerum med en industrivaskemaskine.

Ud over industrikøkkenet er der det, som af campinggæster har været anvendt som fælleskøkken, hvor 3 køle-/fryseskabe samt en kummefryser er placeret. I forlængelser heraf et værelse.

Ejendommen fremstår i sin helhed nedslidt og trænger til istandsættelse. Det bemærkes, at flere døre og vinduer fremstår med råd.

Ejendommen opvarmes med olie. Ejendommens varmesystem er efter det oplyste defekt. Lejer oplyser, at der ikke er varme på ejendommen. Elinstallationerne i teknikrum i forbindelse med bygning 1 fremstår ikke autoriseret udført. Derudover er der i forbindelse med teknikrum en særskilt opført bygning, hvori der er placeret et pillefyr. Det er ukendt, hvorvidt dette er funktionsdygtigt.

Campingplads

På den del af ejendommen, der er campingplads, er der dels bygning 3, bygning 5 bestående af separate hytter. Derudover henstår flere campingvogne. Det har ikke været muligt at få oplysning om, hvem der ejer de pågældende vogne. Flere vogne er med permanent bygget fortelt/hus.

Bygning 3: Oplysninger ifølge BBR

Opført i 1967. Bebygget areal 60 m². 60 m² erhvervsareal. Bygningen er opført i letbeton og med tag af bølgeeternit. Bemærkninger for bygningen er toiletbygning.

Bygningen indeholder separate rum med toiletter, håndvaske samt brus. Derudover er et fyrrum. Det er ukendt, hvorvidt dette er funktionsdygtigt.

I forbindelse med toiletbygningen er en indhegnet swimmingpool. Swimmingpoolen, der er af ældre dato, fremstår med støbt fundament. Det er ukendt, hvorvidt der er rensefaciliteter til vandet m.v.

Bygning 5: Oplysninger ifølge BBR

Opført i 1972. Bebygget areal 439 m². 439 m² erhvervsareal. Det bebyggede areal er fordelt på 24 hytter, jf. BBR.

Der forefindes på ejendommen dels 4 træhytter og dels 6 vogne/hytter. Der er ingen vand og strøm i træhytterne, men der er trukket strøm til standere i forbindelse med hytterne. På grund af adgangsforhold har det ikke været muligt at besigtige samtlige hytter. Alle hytterne fremstår dels ved den indvendige besigtigelse og dels ved den udvendige besigtigelse som nedslidte og trænger væsentligt til istandsættelse. Det er uvist, hvorvidt hytterne vil kunne blive godkendt til udlejning.

Bygning 4 forefindes ikke længere på ejendommen.

Pladsen fremstår som tilgroet og trænger til vedligeholdelse og oprydning.

Lejrskoleformål

Bygning 2: oplysninger ifølge BBR

Opført i 1967. Bebygget areal 256 m². 256 m² erhvervsareal, heraf 38 m², der hverken kan bruges til bolig eller erhverv. Bemærkninger for bygningen er hovedbygning til lejrskole. Bygningen er opført i letbeton med built-up tag.

I hovedbygningen til lejrskolen er der dels indgang med adgang til et antal toiletrum, et køkken samt spisesal. Der henstår en stor mængde af gamle møbler og byggematerialer. Køkkenet er uden tilsluttede hvidevarer.

Ud over hovedbygningen er der 6 selvstændige hytter til lejrskolen. Hytterne består hver af et åbent rum. Det skønnes, at disse 6 hytter er en del af det, der i BBR er beskrevet som bygning 5. Hver af de selvstændige hytter til lejrskolen er på 26 m².

Bygningerne fremstår i sin helhed nedslidt og trænger til istandsættelse.

Lejeforhold:

Som tidligere nævnt er bygning 1 delvist udlejet ved lejekontrakt. Der har imellem den nuværende adkomsthaver af ejendommen og lejer været tvist omkring lejemålet.

Der foreligger efter det oplyste ikke nogen skriftlig lejekontrakt mellem nuværende adkomsthaver af ejendommen og vedkommende, der bebor dele af bygning 1.

I salgsopstillingen er vedlagt lejekontrakt udleveret til rekvirenten på det forberedende auktionsmøde. Udlejer i henhold til denne kontrakt er et selskab, Fish Camp Langeland ApS med CVR-nr. 36461713. Dette selskab er tvangsopløst.

Huslejen i henhold til denne kontrakt udgør kr. 5.000. Derudover a conto varmebidrag kr. 1.000. Rekvirenten er ikke bekendt med, hvorvidt der er udarbejdet gyldigt varmeregnskab m.v.

På det forbedrende auktionsmøde blev det oplyst, at der oprindeligt var to kontrakter. Én på leje kr. 5.000 og én på leje kr. 3.000. Det har ikke været muligt at komme i besiddelse af lejekontrakt med en leje på kr. 3.000.

Adkomsthaveren af ejendommen har gjort gældende, at der ikke er betalt husleje i en længere periode, og at husleje skulle udgøre kr. 8.000 pr. måned. Der er gjort gældende, at der mangler at blive betalt:

Kr. 4.000 for september og kr. 8.000 for hver af månederne oktober 2019 til maj 2020 samt påkravsgebyr. I alt kr. 52.281.

Lejer har gjort gældende, at denne ikke har misligholdt betalingsforpligtelsen i henhold til lejekontrakten, og at lejen er indbetalt til deponeringskonto. Nykredit Realkredit A/S har udlæg i huslejen fra marts 2020 og frem til auktionsdagen. Lejer har intet indbetalt til rekvirenten uagtet, at denuntiation herom er sendt til lejer.

Der foreligger tvist mellem adkomsthaver og lejer vedr. flere forhold, herunder omkring aftalegrundlag, vandforsyning til ejendommen, huslejebetaling m.v. Det har for rekvirenten ikke været muligt at skaffe et fyldestgørende grundlag for afdækning af disse tvister, idet det ikke har været muligt at få afdækket faktum i tilstrækkeligt omfang.

Ved besigtigelsen af ejendommen kunne det konstateres, at den del af bygning 1, som ikke er en del af lejekontrakten, tillige benyttes - formentlig af lejer eller personer i relation til denne. Derudover kunne det konstateres, at flere personer befandt sig på pladsen i campingvogne. Det er uvist, hvorvidt disse personer opholder sig delvist eller permanent på campingpladsen. Personer med tilmeldt adresse på ejendommen har været indkaldt til fogedretten til det forberedende auktionsmøde. Ingen ud over lejer mødte. Det er derfor ikke muligt at oplyse, hvorvidt sådanne personer måtte have en status som lejer, fremlejer eller andet. Adkomsthaver har bekræftet, at denne ikke har indgået aftaler med andre ud over med lejer i henhold til lejekontrakten mellem lejer og det tvangsopløste selskab.

Vedr. de lejemæssige forhold kan det samlet set konstateres, at der er meget, der er omtvistet og uafklaret, hvilket man som auktionskøber skal indkalkulere.

For en god ordens skyld kan det oplyses, at der for nuværende ikke foreligger nogen lovlig udlejningstilladelse. Der henvises til afsnit nedenfor vedr. info om udstedt påbud samt til påbuddet vedlagt salgsopstillingen.

Andre forhold:

Jf. BBR er der på ejendommen en nedgravet stål olietank etableret i 1977. Olietanken er, jf. BBR i drift. Rekvirenten er ubekendt med, hvor på ejendommen olietanken er nedgravet. Derudover er der 4 nedgravede olietanke, der er sløjfet i hhv. 1984 og 1997. Ud over de nedgravede olietanke er en udendørs overjordisk olietank etableret i 1997.

Det kan oplyses, at forsyningsselskabet har lukket for vandet, som følge af restancer. Der må påregnes et gebyr for genåbning.

Vedlagt salgsopstillingen er det af Langeland Kommune udarbejdede påbud på baggrund af tilsynsbesøg i henhold til Campingreglementet. Langeland Kommune har konstateret, at der på ejendommen ikke er nogen lovlig udlejningstilladelse efter Campingreglementet. Der henvises i det hele til påbuddet for nærmere, hvilket forhold der i henhold til påbuddet skal bringes i orden, inden kommunen kan udstede udlejningstilladelse. Idet fristen i påbuddet ikke er overholdt, er sagen efter det oplyste overgivet til politiet til strafferetlig behandling. Det er ikke oplyst, hvorvidt der er sket yderligere i sagen.

Der henvises til ejendomsdatarapporten side 14 og 15, hvoraf det fremgår, at der er lokalplan og kommuneplan for ejendommen.

Efter det oplyste er der til adkomsthaver af ejendommen givet et overslag på oprydning på pladsen, herunder med nedrivning af ikke funktionsdygtige bygninger m.v. på kr. ca. 200.000 - 300.000. Rekvirenten er ikke bekendt med validiteten af oplysningen.

Samlet set opfordres interesserede liebhavere til at besigtige ejendommen, idet rekvirenten ikke er bekendt med, hvorvidt ejendommens installationer og lign. er funktionsdygtige, og idet der ikke p.t. er egentlig drift i ejendommen.

Denne beskrivelse er udarbejdet på baggrund af ikke-sagkyndig besigtigelse foretaget den 28.05.2020. Beskrivelsen er endvidere udarbejdet på baggrund af BBR-meddelelse, ejendomsdatarapport, tingbog og øvrige offentlige oplysninger. Rekvirenten indestår på ingen måde for rigtigheden af disse oplysninger.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Langeland

Kommunen

Tlf.: 63 51 60 00
Web: www.langelandkommune.dk
Indbyggere: 12.695

Skattesatser

Kommuneskat (%): 27,8
Kirkeskat (%): 1,15
Grundskyldspromille: 24,57

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2555 (11)
Vuggestue: Ingen vuggestuer
Børnehave: 2405 (11) med kost-2015 (11) uden kost
Pasningsgaranti:
Der er pasningsgaranti på 3 måneder. Man har lov til at vælge, men kan ikke være sikker på at få den ønskede plads.

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger : Fuld tid : 1908 kr. pr. md. i 11 mdr. Halv tid : 1450 kr. pr. md. i 11 mdr.
Tilbud efter skoletid:
Der er dog juniorklub fra 4 klasse til 6 klasse
Antal kommunale skoler: 3
Antal private- og friskoler: 2
Gymnasier mv.:
Ingen gymnasier

Offentlig transport

Togstationer:
Ingen

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 15 (21)
Unge (%): 5 (9)
Ældre (%): 30 (18)
U. uddannelse (%): 32 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 17 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Ingen offentlige sygehuse

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Udlejn. og blandet ejd.
Boligareal 82 m²
Grundareal
Heraf vej
18.303 m²
150 m²
Erhvervsareal 1.430 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 2b, 1h, 1f, Nr. Longelse By, Longelse
Ejendomsværdi 2.500.000 DKK
Grundværdi 721.500 DKK
Hent salgsopstillingen 162 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Torsdag
Dato 06. aug 2020
Tidspunkt 10:00
Retskreds Svendborg
Auktionssted
Retten i Svendborg
Christiansvej 41
5700 Svendborg
T: 99 68 32 00
E: foged.sve@domstol.dk
W: Retten i Svendborg
08.00-15.00
AS-Nr 7-69/2020
Auktionsnr. 1
Annonceret i Statstidende 10. jul 2020
Størstebeløb 210.000 DKK

Advokat

Emmi Warming
Advokat Emmi Warming
CO FOCUS ADVOKATER
Adresse Englandsgade 25
5100 Odense C
Telefon 63142020
Journalnr. 01293-5165

Information om fremvisning

Ejendommen kan besigtiges den 04.08.2020 kl. 13.00.

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Svendborg med henvisning til As nr. 7-69/2020

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Ingen registrerede salg siden 1992

Udbudshistorik

Ingen registrerede udbud siden 2007