Byleddet 12 - 4000 Roskilde 307 klik


3. AUKTION!

Højeste bud på 2. auktion var 14.533.597,60 på det samlede opråb for Byleddet 12 og Byleddet 14.


Retten i Roskilde overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedr. Covid-19.

Retten henstiller til, at du kun møder til auktionen, hvis du enten er ejer, rettighedshaver eller har til hensigt at byde på ejendommen.

Tinglyst areal 2.565 m², heraf vej 436 m².

Ejendommen er en kontorejendom med ydervægge i teglsten og built-up-tag. Den er godt beliggende i erhvervskvarter i den østlige del af Roskilde, tæt på Københavnsvej, Holbækmotorvejen og Ro’s torv.

Ejendommen er sammenbygget med Byleddet 14, der sælges samtidig på tvangsauktion. Der vil ske såvel samlet som særskilt opråb af ejendommene, og det samlet set højeste bud vil blive antaget.

Sammenbygningen består af fælles indgangsparti til ejendommene, og der er fælles indkørsel med sf-sten med parkeringspladser foran samt flisebelagt sti til terrasse bag ejendommen ved kantinen i kælder. Reception er p.t. indrettet i nr. 14.

Ejendommen har delvist fungeret som kontorhotel. Der er generelt indrettet med kontorer i den øverste etage og til dels i den nederste, mens en del af den nederste etage tillige anvendes som opbevaring/lagerlokaler. I underetagen findes tillige kantine med storkøkken.

Ifølge BBR samlet erhvervsareal 1.503 m², heraf samlet kælderareal 716 m², hvoraf kælderareal < 1.25 m 358 m².

En række af ejendommens lokaler fremstår relativt hhv. helt nyistandsat, mens store dele af ejendommens lokaler trænger til istandsættelse eller opfriskning. Vinduer og døre trænger flere steder til udskiftning.

Indvendigt fremstår ejendommen generelt lidt mørk med indervægge af røde teglsten. Gulvene er primært rødbrune klinkegulve og tæppebelagte gulve. Skillevæggene vurderes generelt ikke at være bærende, således at der i vidt omfang kan ændres på inddeling efter behov.

Ejendommen er i et vist omfang udlejet, men står i vidt omfang tom. Som bilag til salgsopstillingen vedlægges oversigt over nuværende lejemål samt over fraflyttede lejemål, fra hvilke der er medtaget beløb i størstebeløbet til afregning af deposita m.v. Endvidere vedlægges kopi af lejekontrakter, hvortil henvises.

I en række af lejekontrakterne fremgår, at lejere har adgang til Voxeværkets mødelokaler m.v., hvilket formentlig ikke er tilfældet efter afbrydelse af samarbejdet, idet administrator ikke inden fristen for aflevering af salgsopstillingen har leveret lovede oplysninger om fællesomkostninger, lejemål m.v., er visse oplysninger skønnet, mens andre ikke kan gives. Såfremt der inden auktionen fremkommer relevante dokumenter, vil de blive uploadet her på annoncen.

Idet der generelt henvises til oversigten, skal her gøres bemærkninger om enkelte af lejemålene:

For så vidt angår det fraflyttede lejemål til ”Sjæl & Sanser” beliggende i underetagen, er der mellem udlejer og lejer en tvist om, hvorvidt der var skimmelsvamp i lejemålet efter en vandskade, og om hvorvidt lejers ophævelse af lejekontrakten var berettiget. Såvel lejer som administrator har fået udarbejdet rapport om skimmelsvampforekomst. Begge rapporter er vedlagt salgsopstillingen. Lejer har gjort krav på returnering af depositum samt opgjort et erstatningskrav, hvilke krav er medtaget i størstebeløbet. Administrator/medejer har gjort gældende, at kravet er uberettiget.

Samme lejemål benyttedes på besigtigelsestidspunktet til midlertidig bolig for håndværkere. Ifølge administrator er det aftalt, at håndværkerne til gengæld istandsætter lokaler i ejendommen. Efter det oplyste er aftalt kr. 3.500 pr. måned, der delvist modregnes i anvendte materialer. Det er oplyst af administrator, at fraflytning forventes sket på auktionstidspunktet. Administrator har ikke fremsendt kopi af aftale eller lignende.

I to sammenhængende lokaler i underetagen stod ved besigtigelsen en massagebriks og vaskemaskine og tørretumbler. Af lokalerne fremgik ”Klinikken”. Det er ikke lykkedes at få oplysninger om et eventuelt lejemål vedrørende disse lokaler.

Om indretning bemærkes i øvrigt fra besigtigelsen:

Stueetagen:

- Kontor med gulvtæppe, malet og nyt trægipsloft

- 2 x tomt kontor, som ovenstående, men under renovering

- OptikIT: Storrum med 6 arbejdspladser, trægulv, akustiklofter, 4 kontorer, stort kontor med mødebord, møderum, 2 små teknikrum.

- 3 x 2 toiletter, rødbrune klinker

- 2 låste kontorum

- 3 x stort kontor, gulvtæppe, hvide loftsplader (4 arbejdspladser) – tomt

- McFlusion: Kontor, trægulv, loftsplade

- Osteopat klinik, gulvtæppe, gipsplader, venteværelse til flere i indgangsparti

- 3 x låst kontor

- 1 x toilet - ude af drift, trappe til kælder

- 1 x låst stort kontor

- Toilet

Underetagen:

- Teknikrum, lagerrum under klargøring til nyt lager/klinikrum.Klinik trægulv - mangler færdiggørelse af udvendig beklædning.

- "Lejlighed": Frokoststue med hvide elementer og sort laminatbord, (90´erne), hårde hvidevarer: Keramisk komfur: Zanussi, opvaskemaskine: Bosch, vaskemaskine: Miele, køle-/fryseskab samt 2 værelser med senge

- 2 lagerrum

- Bagindgang, disp. rum under renovering.

- Baderum, hvide fliser og klinker, ingen dørkarme, åben til loft, mangler afslutning af fuger samt finish

- Toilet - samme som ovennævnte

- 2 x lagerrum med malet betongulv

- Teknikrum

- 2 x toiletter med rødbrune klinker

- 2 x lagerrum med vinylgulv + lagerrum låst

- lagerrum/teknikrum

- 3 x lagerrum, vinyl, sensorlys – tomme

- Rengøringsrum, vinylgulv

- Klinikrum, vinylgulv med forrum ("Klinikken") med Blomberg vaskemaskine og tørretumbler

- Kantine, klinkegulv, adgang til udendørs terrasse

- Storkøkken med stålelementer og bl.a. dobbelt køleskab, stål mrk.: Technodom, industriel komfur mrk: Berto´s, ovn rationel mrk.: Whiteefficiency, industriopvaskemaskine.

Ejendommen opvarmes med el.

Grunden er kortlagt som muligt forurenet (vidensniveau 1) på baggrund af tidligere fremstilling af elektronik og finmekanisk værksted. Som bilag til salgsopstillingen vedlægges Region Sjællands afgørelse af 20.01.2016. Øvrigt materiale fra aktindsigt vedrørende forureningen kan fremsendes ved henvendelse.

Ejendommen ligger ud til privat fællesvej, hvoraf noget er beliggende på matriklen.

Der må forventes omkostninger til deltagelse i vedligeholdelse m.v., formentlig via grundejerforening. Der er tinglyst færdselsret til de omkringliggende matrikler.

Der er tinglyst servitut om pligt til oprettelse af brandvæg og branddør, såfremt matr. nr. 1 nr og 1 ra (dvs. byleddet 12 og 14) får forskellige ejere.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder lokalplan og kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Der er forbud mod opvarmning med el og tilslutningspligt til fjernvarme.

Ejendommen er i BBR kategoriseret som ”Bygning til industri uden integreret produktionsapparat. På nuværende tidspunkt anvendes bygningen som ovenfor anført til kontor og lager.

Iflg. BBR

Oplysninger om bygninger:

Bygningsnr.: 1

Bygning til industri uden integreret produktionsapparat. Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1979.

Til-/ombygningsår: 2001 Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 0. Materialer:

Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Built-up.

Bebygget areal 787 m². Samlet bygningsareal 787 m². Samlet kælderareal 716 m². Heraf kælderareal < 1.25 m 358 m². Samlet erhvervsareal 1.503 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Elovne, elpaneler. Opvarmningsmiddel: Elektricitet.

Bygningsnr.: 2

Bygningens anvendelse: Udhus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1998. Materialer: Ydervæggens materiale: Træbeklædning. Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Bebygget areal: 65 m².

Oplysninger om grunde:

Vand & afløb: Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt). Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Roskilde

Kommunen

Tlf.: 46 31 30 00
Web: www.roskilde.dk
Indbyggere: 84.219

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25,2
Kirkeskat (%): 0,84
Grundskyldspromille: 24,31

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2640 (12)
Vuggestue: 3112 (12) med kost
Børnehave: 1922 (12) med kost-1469 mb uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel er der dagpleje og vuggestue, men man kan ikke være sikker på at få den pladstype man ønsker

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: 1.439 kr. mdl. i 11 mdr. (kun fuldtidspladser). For børn i 3. klasse tilbydes 1. maj-1. august morgenpasning til 118 kr. mdl.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for skolefritidsordning til og med 3. klasse. Herefter er der mulighed for daglige fritidsaktiviteter i fritidsklub.
Antal kommunale skoler: 19
Antal private- og friskoler: 8
Gymnasier mv.:
Amtsgymnasiet i Roskilde, Himmelev Gymnasium Roskilde Katedralskole

Offentlig transport

Togstationer:
Roskilde Station (IC, regionaltog), Trekroner, Gadstrup, Viby Station (regionaltog)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 22 (21)
Unge (%): 10 (9)
Ældre (%): 18 (18)
U. uddannelse (%): 19 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 40 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Amtssygehuset Roskilde, Sct. Hans Hospital (drives af H:S), Amtssygehuset Fjorden

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Erhverv
Boligareal 0 m²
Grundareal
Heraf vej
2.565 m²
436 m²
Erhvervsareal 1.503 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 1nr, Hedegårdene, Roskilde Jorder
Ejendomsværdi 10.300.000 DKK
Grundværdi 1.064.500 DKK
Hent salgsopstillingen 27 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Tirsdag
Dato 14. jul 2020
Tidspunkt 13:00
Retskreds Roskilde
Auktionssted
Retten i Roskilde
Ved Ringen 1
4000 Roskilde
T: 99 68 76 00
E: foged.ros@domstol.dk
W: Retten i Roskilde
Mandag-Torsdag: 08.30-15.00
Fredag: 08.30-14.00
AS-Nr 14-314/2019
Auktionsnr. 2
Annonceret i Statstidende 24. jun 2020
Størstebeløb 590.369 DKK

Advokat

Karsten Gudmand-Høyer
Advokat Karsten Gudmand-Høyer
CO NJORD Law Firm
Adresse Pilestræde 58
1112 København K
Telefon 33124522
Journalnr. 510742-224574

Information om fremvisning

Kontakt rekvirenten

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Roskilde med henvisning til As nr. 14-314/2019

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen