Møllegyden 51 - 5471 Søndersø 674 klik

Højeste bud på 1. auktion var 2.000 kr.

Tinglyst areal 1.812 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er beliggende i Nymark udenfor for Søndersø og i landzone. Beboelsesdelen er en gulstensvilla med bølgeeternittag.

Huset indeholder: Entré. Stue hvor der er hul i gulvet. Yderligere en stue. Badeværelse med vask og toilet og håndbruser - uden funktion. 2 værelse. Soveværelse. Spisekøkken med adgang til et bryggersområde og baggang med adgang til garageområdet.

Kælderen tilgås alene udefra og rummer: Fyrrum med en overfladetank og et oliefyr og expansionsbeholder, som er ca. 3 år gl. jf. ejer. Depotrum. Forgang og trappe op til haven.

Huset er i meget ringe stand. Der er påbegyndt renovering flere steder, men arbejderne er flere steder ikke afsluttet. Elinstallationerne er flere steder ødelagt.

Der forefandtes ved besigtigelsen følgende hårde hvidevarer: Aqualyse opvaskemaskine, Bosch køle-/fryseskab, Bosch keramisk komfur og Voss Emhætte. Det vides ikke, om de hårde hvidevarer fungerer.

På ejendommen er endvidere opført 2 integrerede garager med træport samt separat stålhal på ca. 96 m² med betongulv og uden port. De i BBR nævnte yderligere bygninger 3 og 4 findes ikke mere på ejendommen.

Ejendommen fremstår meget rodet. På udenomsarealerne henstår således flere gamle traktorer samt andre redskaber og skrot. Endvidere står der maskindele og olieprodukter.

Det vides ikke, om den på ejendommen værende olietank, benævnt anlægsnr. 2, opfylder olietankbekendtgørelsens regler.

Ejendommen er beliggende indenfor et område omfattet af kommuneplaner. Disse kan rekvireres hos kommunen.

Ejendommen er registreret forurenet på vidensniveau 1 og 2, jf.

Ejendomsdatarapportens side 15 samt jordforureningsattesten. Endvidere henvises til Region Syddanmarks brev af 30.04.2014 til den Bent Hjortshøj Jacobsen. Der henvises i øvrigt til Nordfyns Kommunes brev af 06.05.2014, hvoraf fremgår, at kommunen har udstedt påbud til den til enhver til værende ejer af ejendommen, hvorefter ejeren forpligtes til:

1. at undersøge om omfanget af den konstaterede forurening

2. på baggrund af undersøgelsen af forureningens omfang at udarbejde en risikovurdering i forhold til grundvand, recipienter og arealets anvendelse

3. ved prøvetagning og analyser foretaget af et akkrediteret laboratorium at dokumentere at ovenstående vilkår er opfyldt

4. at afrapportere undersøgelserne til kommunen

5. at klarlægge, hvordan følgerne af forureningen kan afhjælpes eller forebygges.

Det fremgår endvidere af påbuddet, at der skal udarbejdes en overslagspris for fuldstændig oprensning samt en eller flere alternative løsningsmuligheder. Alle løsningsforslag skal som minimum sikre den nuværende arealanvendelse samt grundvand op recipienter. Nordfyns Kommune vil på baggrund af undersøgelserne tage stilling til, om der skal udstedes et oprydningspåbud efter jordforureningslovens § 41.

Vi har bedt om aktindsigt hos Region Syddanmark vedrørende forureningen og modtaget et omfattende materiale. Alt materialet er ikke vedlagt salgsopstillingen. Materialet kan rekvireres ved henvendelse til rekvirenten.

Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato 14.01.2007. Henset til tilstandsrapportens alder og eventuel efterfølgende arbejder på ejendommen, er materialet ikke vedlagt salgsopstillingen. Materialet kan rekvireres ved henvendelse til rekvirenten.

Iflg. BBR

Oplysninger om bygninger:

Bygningsnr.: 1

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Opførelsesår: 1965 Om-/tilbygningsår: 1973.

Antal boliger med køkken: 1. Materialer: Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Asbestholdigt: Asbestholdigt tagdækningsmateriale. Bebygget areal 280 m², heraf indbygget garage 48 m². Samlet bygningsareal 280 m². Kælder 70 m², her af loftshøjde lavere end 1,25 m over terræn 0 m². Samlet boligareal 232 m². Antal etager u. kælder & tagetage 1.

Antal værelser: 5. Antal toiletter: 2. Antal badeværelser: 2. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme med to fyringsenheder (fast og olie eller gas). Opvarmningsmiddel: Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.). Supplerende varme: Elovne, elpaneler.

Bygningsnr.: 2

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (fabrik, værksted o.lign.). Opførelsesår: 1992. Materialer: Ydervæg: Metalplader. Tagdækning: Fibercement (asbestfri). Bebygget areal 96 m². Samlet bygningsareal 96 m². Samlet boligareal 0 m². Samlet erhvervsareal 96 m². Antal etager u. kælder & tagetage 1. Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: Maskinhus.

Bygningsnr.: 3

Garage (med plads til et eller to køretøjer). Opførelsesår: 2011. Materialer: Ydervæg: Metalplader. Tagdækning: Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.). Areal. Bebygget areal: 44 m².

Bygningsnr.: 4

Garage (med plads til et eller to køretøjer). Opførelsesår: 2011. Materialer: Ydervæg: Metalplader. Tagdækning: Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.). Areal: Bebygget areal: 34 m².

Oplysninger om grunde:

Vand & afløb: Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Oplysninger om tekniske anlæg:

Pr. 01.01.2012 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i besiddelse af, blevet samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne på BBR-meddelelsen og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen.

Anlægsnr.: 1

Tank (Produkt på væskeform) Drift status: Ikke i drift. Indhold: Fyringsgasolie. Placering: Nedgravet/underjordisk. Etableringsår: 1965. Størrelse: 1300 l. Tanken er afblændet. Størrelsesklasse: Under 6.000 l. Bemærkninger for teknisk anlæg: Tanken er afblændet i 1984.

Anlægsnr.: 2

Tank (Produkt på væskeform) Drift status: I drift. Indhold: Fyringsgasolie. Placering: Indendørs. Etableringsår: 1984. Størrelsesklasse: Under 6.000 l.

Læs mere
Solens placering

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Nordfyn

Kommunen

Tlf.: 64 82 82 82
Web: www.nordfynskommune.dk
Indbyggere: 29.066

Skattesatser

Kommuneskat (%): 26,1
Kirkeskat (%): 1,04
Grundskyldspromille: 31,98

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2130 (11)
Vuggestue: 2970 (11) uden kost
Børnehave: 1720 (11) uden kost
Pasningsgaranti:
Der tilbydes dagpleje og vuggestue til de 0-2 årige alt efter ønske og plads.

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: 1910 kr. mdl. i 11 mdr. for fuld tid. Eftermiddag: 1270 kr. Morgenpasning: 640 kr. Pasning i sommerferien: 480 kr. pr. uge.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for skolefritidsordning til og med 2. klasse. Herefter er der SFO-klubber og fritidsklubber.
Antal kommunale skoler: 14
Antal private- og friskoler: 2
Gymnasier mv.:
Nordfyns Gymnasium

Offentlig transport

Togstationer:
Ingen

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 22 (21)
Unge (%): 6 (9)
Ældre (%): 20 (18)
U. uddannelse (%): 29 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 22 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Ingen offentlige sygehuse

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Udlejn. og blandet ejd.
Boligareal 232 m²
Grundareal
Heraf vej
1.812 m²
0 m²
Erhvervsareal 96 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 4z, Skovsgårde, Hårslev
Ejendomsværdi 1.350.000 DKK
Grundværdi 138.400 DKK
Hent salgsopstillingen 82 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Tirsdag
Dato 01. aug 2017
Tidspunkt 10:20
Retskreds Odense
Auktionssted
Retten i Odense
Tinghusgården, Albanigade 30
5000 Odense C
T: 66 11 47 12
E: tvang.ode@domstol.dk
W: Retten i Odense
Mandag-Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-14.00
AS-Nr 48/2017
Auktionsnr. 2
Annonceret i Statstidende 05. jul 2017
Størstebeløb 49.248 DKK

Advokat

Karsten Gudmand-Høyer
Advokat Karsten Gudmand-Høyer
CO NJORD Law Firm
Adresse Pilestræde 58
1112 København K
Telefon 33124522
Journalnr. 506994-310515/hho

Information om fremvisning

Kontakt rekvirenten

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Odense med henvisning til As nr. 48/2017

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen